Stock keeper

Stock keeper

รายละเอียดงาน

  1. รับสินค้า, ตรวจนับและจัดการภายในคลังสินค้า
  2. จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าได้ตรงตามแผนงาน
  3. เก็บบันทึกข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกของวัสดุอุปกรณ์
    ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • ขยัน/อดทน/ซื่อสัตย์